Home

กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม “Eat and Live Well” เป็นระบบนิเวศทางธุรกิจ เริ่มตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย การบริโภคตามหลักโภชนาการ การตรวจคัดกรองและการรักษาโรค การดูแลสุขภาพองค์รวม การเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินชีวิตที่ดี ที่มีความสัมพันธ์ส่งเสริมกันในเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งมอบคุณค่าร่วมกันให้กับกิจการและสังคม ทั้ง ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้ใช้ปลายทางหรือลูกค้า

จากประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชันสำหรับการบริหารจัดการในองค์กร มากกว่า 18 ปี อาทิเช่น ระบบขนส่งและกระจายสินค้า ระบบจัดตารางและเส้นทางยานพาหนะ ระบบติดตามยานพาหนะ ระบบจัดการวัตถุดิบในโรงงาน ระบบจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการโครงข่ายสารณูปโภคขนาดใหญ่ ระบบจัดตารางทำงานของพนักงาน ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) ระบบจำลองการค้าและการลงทุน ฯลฯ

สิงหาคม 2558 เราได้เริ่มต้นพัฒนา iOrder ระบบโซ่อุปทานอัจฉริยะ (Smart Supply Chain) สำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร เริ่มจาก การพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม การสั่งเมนูอาหารที่ร้าน (Mobile Ordering) ระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale: POS) การจองโต๊ะล่วงหน้า ระบบบริหารจัดการวัตถุดิบ ระบบการจัดการเชนร้านอาหาร

ปี 2562 เราได้ขยายผลไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อาทิเช่น อีคอมเมิร์ซ “ไอออเดอร์ เฟรช” จัดส่งผักสด ผลไม้ ของสด สินค้าสุขภาพ ระบบศูนย์กระจายสินค้า ระบบควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพในโซ่อุปทานอาหารโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

ปี 2563 เราเริ่มพัฒนาระบบแนะนำสารอาหารและโภชนาการเฉพาะบุคคล รวมทั้งระบบดูแลสุขภาพองค์รวม และ ปี 2564 เริ่มจัดส่งวัตถุดิบอาหาร Food Supply ให้กับลูกค้าองค์กร  โรงพยาบาล และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเป็นองค์กรเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม <โครงสร้างองค์กรและการบริหาร>

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • สนับสนุนโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย และพัฒนาระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเกษตร-อาหาร ระหว่าง คนกิน กับ คนปลูก และคนกลาง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าสินค้า ให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง รวมทั้ง สร้างโอกาสทางการตลาดและส่งออก
  • ส่งเสริมด้านโภชนาการอาหาร การเข้าถึงยารักษาโรค และการดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งพัฒนาระบบดูแลสุขภาพและระบบประกันสุขภาพดี ที่สามารถเข้าถึงได้ในราคาประหยัด ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนด้อยโอกาส
  • ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรอื่น ๆ ในการให้ข้อมูลและบริการเดินทางที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • วิจัยและพัฒนาเพื่อวางรากฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม กินอยู่ดี สู่ความยั่งยืน

Our Core Product & Service

  • eCommerce
   จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ ออร์แกนิค ของสด อาหารปลอดสาร
   วัตถุดิบหลากหลาย ส่งตรงจากเครือข่ายเกษตรกรถึงโต๊ะอาหาร
  • Food Supply
   บริการ one-stop จัดส่งวัตถุดิบอาหาร บริหารคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิและโลจิสติกส์เพิ่มความสะดวกและลดต้นทุนดำเนินการ
  • Point Exchange Platform
   ใช้คะแนนเพื่อแลกรับสินค้าและบริการ ระหว่างร้านค้าและผู้ให้บริการต่าง ๆ
   ภายในเครือข่าย ได้โดยง่ายและสะดวก
  • Good Health Insurance
   ปรับพฤติกรรมสุขภาพ จากข้อมูลโภชนาการอาหาร การออกกำลังกาย และข้อมูลสุขภาพองค์รวม สำหรับประกันสุขภาพดีเฉพาะบุคคล ในราคาประหยัดและคุ้มค่า
  • Next-Gen Mobility
   บริการนวัตกรรมการเดินทางและขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย