Home

กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ระบบนิเวศทางธุรกิจ เริ่มตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การเดินทางและการขนส่งแห่งอนาคต และนวัตกรรมพลังงานสีเขียว ที่มีความสัมพันธ์ส่งเสริมกันในเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งมอบคุณค่าร่วมกันให้กับกิจการและสังคม ทั้งผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้ใช้ปลายทางหรือลูกค้า

จากประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชันสำหรับการบริหารจัดการในองค์กร มากกว่า 20 ปี อาทิเช่น ระบบขนส่งและกระจายสินค้า ระบบจัดตารางและเส้นทางยานพาหนะ ระบบติดตามยานพาหนะ ระบบจัดการวัตถุดิบในโรงงาน ระบบจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ศูนย์เติมเต็มสินค้า (Fulfillment Center) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการโครงข่ายสารณูปโภคขนาดใหญ่ ระบบจัดตารางทำงานของพนักงาน ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ระบบจำลองการค้าและการลงทุน ฯลฯ

สิงหาคม 2558 เราได้เริ่มต้นพัฒนา iOrder ระบบโซ่อุปทานอัจฉริยะ (Smart Supply Chain) สำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร เริ่มจาก การพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม การสั่งเมนูอาหารที่ร้าน (Mobile Ordering) ระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale: POS) การจองโต๊ะล่วงหน้า ระบบบริหารจัดการวัตถุดิบ ระบบการจัดการเชนร้านอาหาร

ปี 2562 เราได้ขยายผลไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อาทิเช่น อีคอมเมิร์ซ “ไอออเดอร์ เฟรช” จัดส่งผักสด ผลไม้ ของสด สินค้าสุขภาพ ระบบศูนย์กระจายสินค้า รวมทั้งระบบตู้ล็อกเกอร์แช่เย็นอัจฉริยะสำหรับ Last-mile logistics

ปี 2563 เราเริ่มพัฒนาระบบแนะนำสารอาหารและโภชนาการเฉพาะบุคคล รวมทั้งระบบดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และปี 2564 เริ่มจัดส่งวัตถุดิบประกอบอาหาร Food Supply ให้กับลูกค้าองค์กร โรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครัวกลาง (Catering) และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเป็นองค์กรเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม

วันที่ 30 กันยายน 2565 กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม ได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประเภท วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ทะเบียนเลขที่ 215

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • สนับสนุนโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย และพัฒนาระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเกษตร-อาหาร ระหว่าง คนกิน กับ คนปลูก และคนกลาง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าสินค้า ให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง รวมทั้ง สร้างโอกาสทางการตลาดและส่งออก
  • ส่งเสริมด้านโภชนาการอาหาร การตรวจคัดกรองโรค การเข้าถึงยารักษาโรค และการดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งพัฒนาระบบดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และประกันสุขภาพแม่นยำ ที่สามารถเข้าถึงได้ในราคาประหยัด ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนด้อยโอกาส
  • วิจัยและพัฒนาเพื่อวางรากฐานบริการเดินทางในโลกอนาคต (Future Mobility) ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การขนส่งสินค้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

  • KinYooDee eCommerce: จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผักผลไม้ ของสด อาหารปลอดสาร สินค้าและบริการสุขภาพ
  • KinYooDee Food Supply: บริการ one-stop จัดส่งวัตถุดิบประกอบอาหาร วัสดุบริโภค อาหารทางการแพทย์ ให้บริการอาหาร (Catering) บริหารคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิและโลจิสติกส์
  • KinYooDee Shop: ศูนย์ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน Disease Prevention and Self-Care
  • KinYooDee Care: ตรวจดีเอ็นเอ ตรวจยีนเพื่อคัดกรองโรคและส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ประกันสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Insurance)
  • KinYooDee Counseling : แพลตฟอร์มให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับบุคคลากรในองค์กร ระบบบริการการแพทย์ทางไกล
  • blueBLE Location Ads: แพลตฟอร์มเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่และสถานที่ที่กำหนด ระหว่างเดินทาง
  • KYD aDrive: ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ (ADAS) และแพลตฟอร์มการให้บริการยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับขนส่งสินค้าและเดินทางภายในพื้นที่ควบคุม