Home

กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ระบบนิเวศทางธุรกิจ เริ่มตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย การดูแลสุขภาพแม่นยำ พลังงานชีวภาพ การเดินทางและการขนส่งแห่งอนาคต ที่มีความสัมพันธ์ส่งเสริมกันในเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งมอบคุณค่าร่วมกันให้กับกิจการและสังคม ทั้งผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้ใช้ปลายทางหรือลูกค้า

จากประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชันสำหรับการบริหารจัดการในองค์กร มากกว่า 20 ปี อาทิเช่น ระบบขนส่งและกระจายสินค้า ระบบจัดตารางและเส้นทางยานพาหนะ ระบบติดตามยานพาหนะ ระบบจัดการวัตถุดิบในโรงงาน ระบบจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ศูนย์เติมเต็มสินค้า (Fulfillment Center) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการโครงข่ายสารณูปโภคขนาดใหญ่ ระบบจัดตารางทำงานของพนักงาน ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ระบบจำลองการค้าและการลงทุน ฯลฯ

สิงหาคม 2558 เราได้เริ่มต้นพัฒนา iOrder ระบบโซ่อุปทานอัจฉริยะ (Smart Supply Chain) สำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร เริ่มจาก การพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม การสั่งเมนูอาหารที่ร้าน (Mobile Ordering) ระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale: POS) การจองโต๊ะล่วงหน้า ระบบบริหารจัดการวัตถุดิบ ระบบการจัดการเชนร้านอาหาร

ปี 2562 ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของบริษัท เราได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และเริ่มต้นให้บริการ อีคอมเมิร์ซ “ไอออเดอร์ เฟรช” จัดส่งผักสด ผลไม้ ของสด อาหารสด สินค้าสุขภาพ ระบบศูนย์กระจายสินค้า รวมทั้งระบบตู้ล็อกเกอร์แช่เย็นอัจฉริยะสำหรับ Last-mile logistics

ปี 2563 เนื่องจากความเกี่ยวเนื่องของอาหารและสุภาพ เราเริ่มพัฒนาระบบแนะนำสารอาหารและโภชนาการเฉพาะบุคคล รวมทั้งระบบดูแลสุขภาพแม่นยำ (Precision Healthcare) และปี 2564 เริ่มจัดส่งวัตถุดิบประกอบอาหาร Food Supply ให้กับลูกค้าองค์กร โรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครัวกลาง (Catering) และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเป็นองค์กรเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม (KinYooDee Platform)

วันที่ 30 กันยายน 2565 กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม ได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประเภท วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ทะเบียนเลขที่ 215

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • สนับสนุนโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย และพัฒนาระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเกษตร-อาหาร ระหว่าง คนกิน กับ คนปลูก และคนกลาง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าสินค้า ให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง รวมทั้ง สร้างโอกาสทางการตลาดและส่งออก
  • ส่งเสริมด้านโภชนาการอาหาร การตรวจคัดกรองโรค การเข้าถึงยารักษาโรค และการดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งพัฒนาระบบดูแลสุขภาพแม่นยำ (Precision Healthcare) และประกันสุขภาพเฉพาะบุคคล ที่สามารถเข้าถึงได้ในราคาประหยัด ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนด้อยโอกาส
  • วิจัยและพัฒนาเพื่อวางรากฐานด้านพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) และบริการเดินทางในโลกอนาคต (Future Mobility) ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การขนส่งสินค้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

  • eCommerce: จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผักผลไม้ ของสด อาหารปลอดสาร สินค้าและบริการสุขภาพ
  • Food Supply: จัดส่งวัตถุดิบประกอบอาหาร วัสดุบริโภค อาหารทางการแพทย์ บริหารคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิและโลจิสติกส์
  • Shop: ดูแลสุขภาพแม่นยำ (Precision Healthcare)
  • Care: ประกันสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Health Insurance)
  • Bioenergy: พัฒนาต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ เพื่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
  • Location Ads: แพลตฟอร์มเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่และสถานที่ที่กำหนด ระหว่างเดินทาง
  • AutoDrive: แพลตฟอร์มการให้บริการยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับการเดินทางและขนส่งสินค้าภายในพื้นที่ควบคุม