Contact

KinYooDee Platform (KYDse)ศูนย์กระจายสินค้า บางนา
68 ซอยบางนา-ตราด 26 ถนนเทพรัตน บางนาใต้
บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-3994-823, 02-0130-229
พิกัด 13.66481, 100.62679

สำนักงานจัดส่งสินค้าทางอากาศ ดอนเมือง 
KYDse DMK
91/47 วิภาวดีรังสิต 39 ซอย 1A แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210

ศูนย์กระจายสินค้า ชลบุรี 
79/528 ถนนแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง ชลบุรี 20130
โทร. 038-389-282

ศูนย์กระจายสินค้า เชียงใหม่
KYDse CNX
5/1 -2 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200

Email: kinyoodee2017@gmail.com

Line: @kinyoodee.se

FB: kinyoodee.se

Web: kydse.com

Mobile App: kinyoodee

Logo: