Investor

กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ประเภท วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ทะเบียนเลขที่ 215 ภายใต้ พระราชบัญญัติ (พรบ.) ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิทธิประโยชน์ในการดำเนินการ :

    1. หน่วยงานของรัฐสามารถจัดจ้างงาน ผลผลิต ชิ้นงาน หรือบริการจาก วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามประกาศกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔)
    2. วิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถเสนอขายหุ้นได้เป็นการทั่วไป หรือต่อบุคคลในวงกว้าง (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑/๒๕๖๓)
    3. บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนเงินลงทุนในหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการจัดตั้งหรือเพื่อการเพิ่มทุนได้ไม่เกินกรณีละ 100,000 บาท สำหรับปีภาษี ทั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิต้องถือหุ้นจนกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นเลิกกิจการ (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ ๓๘ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีอากร สำหรับกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมและบุคคลซึ่งสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม)
    4. นิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายเงินลงทุนในหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการจัดตั้งหรือการเพิ่มทุนได้เท่าที่จ่ายจริง
    5. นิติบุคคลจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิโดยรวมกับเงินบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ  (บุคคลธรรมดา ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์) สำหรับการบริจาคเงินให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม ผ่านระบบ e-Donation (เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค 0205560016053)

<รายชื่อวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับประโยชน์ทางภาษี> กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม – จดแจ้ง 7 ธันวาคม 2565

Our Product & Service

SolutionProductDetails
1. eCommerce
2. Food Supply
KinYooDee_Apps
FreshBOX
Community DC
GO Apps
farmFresh Apps
ZEBRA
INTHANON
Mobile ordering
Smart chiller lockers
Fulfillment solution
On-demand delivery
Supplier network
Blockchain solution
Bio-diversified
3. Retail ShopKinYooDee HubPrecision healthcare
4. Care Plan
5. Online_Counseling /TeleHealth
KinYooDee Care
Health Score
FoodAI
Virtual Hospital
DNA analytics, telemonitoring, health and wellness promotion
6. Location AdsblueBLETraffic alert and location advertising
7._Autonomous_DriveKYD AutoDriveAutonomous shuttles and freight mobility platform
8. Sustainable EnergyH2CoolH2 powered in food cold chain

Partners

พันธมิตรเชิงการค้าและการต่อยอดธุรกิจระหว่างกัน

No.PartnerTermPeriod
1บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดร่วมกันพัฒนาโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2022 -
2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายMOU การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล2022 -
3ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกันวิจัยและพัฒนาด้านโภชนพันธุศาสตร์ การตรวจดีเอ็นเอเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรค และการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม2022 -