Investor

กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ประเภท วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ทะเบียนเลขที่ 215 ภายใต้ พระราชบัญญัติ (พรบ.) ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิทธิประโยชน์ในการดำเนินการ :

    1. หน่วยงานของรัฐสามารถจัดจ้างงาน ผลผลิต ชิ้นงาน หรือบริการจาก วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามประกาศกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔)
    2. วิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถเสนอขายหุ้นได้เป็นการทั่วไป หรือต่อบุคคลในวงกว้าง (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑/๒๕๖๓)
    3. บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนเงินลงทุนในหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการจัดตั้งหรือเพื่อการเพิ่มทุนได้ไม่เกินกรณีละ 100,000 บาท สำหรับปีภาษี ทั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิต้องถือหุ้นจนกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นเลิกกิจการ (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ ๓๘ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีอากร สำหรับกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมและบุคคลซึ่งสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม)
    4. นิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายเงินลงทุนในหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการจัดตั้งหรือการเพิ่มทุนได้เท่าที่จ่ายจริง
    5. นิติบุคคลจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิโดยรวมกับเงินบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ  (บุคคลธรรมดา ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์) สำหรับการบริจาคเงินให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม ผ่านระบบ e-Donation (เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค 0205560016053)

<รายชื่อวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับประโยชน์ทางภาษี> กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม – จดแจ้ง 7 ธันวาคม 2565

สิทธิประโยชน์ของ กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ในการขายหุ้นโดยไม่ต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์

Our Product & Service

SolutionProductDetails
1. eCommerce
2. Food Supply
KinYooDee_Apps
FreshBOX
Community DC
GO Apps
farmFresh Apps
ZEBRA
INTHANON
Mobile ordering
Smart chiller lockers
Fulfillment solution
On-demand delivery
Supplier network
Blockchain solution
Bio-diversified
3. RetailKinYooDee ShopPrecision healthcare
4. Advance Care Plan
5. TeleHealth
KinYooDee Care
Health Score
FoodAI
DNA analytics, telemedicine, telemonitoring, health and wellness promotion
6. Location AdsblueBLETraffic alert and location advertising
7._Autonomous_DriveKYD AutoDriveAutonomous shuttles and freight mobility platform
8. Sustainable EnergyH2CoolH2 powered in food cold chain

Partners

พันธมิตรเชิงการค้าและการต่อยอดธุรกิจระหว่างกัน

No.PartnerTermPeriod
1บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดร่วมกันพัฒนาโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2022 -
2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายMOU การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล2022 -
3ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกันวิจัยและพัฒนา การตรวจดีเอ็นเอเพื่อคัดกรองโรค และส่งเสริมสุขภาพ2022 -
4Thai Medical and Wellness Tourism Associationสมาชิกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ2023 -
5Social Enterprise Thailand Associationสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม2023 -