Health

Health & Wellness

ปรับพฤติกรรมสุขภาพ จากข้อมูลโภชนาการอาหาร การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพองค์รวม ประกันสุขภาพกลุ่ม

KYD Online Counseling:

แพลตฟอร์มการให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับบุคคลากรในองค์กร ผู้ให้คำปรึกษา (Counselor) 12 สาขา

  • จิตแพทย์ (Psychiatrist)
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ (Sleep Specialist)
  • แพทย์ทั่วไป (General Practitioner)
  • ทันตแพทย์ (Dentist)
  • ที่ปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ (Genetic Counselling)
  • เภสัชกร (Pharmacist)
  • นักกำหนดอาหาร (Dietitian)
  • นักกายภาพบำบัด (Physical Therapist)
  • นักจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychologist)
  • นักโภชนาการ (Nutritionist)
  • นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Scientist)
  • ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ (Wellness Counsellor)

< More details >

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นผู้ให้คำปรึกษา สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://dna.kydse.com/login/

Whole Body Wellness:

  • Nutrition : บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ เน้นความหลากหลายและความสมดุล โดยใช้เครื่องมือวัดคุณภาพ EatScore
  • Water : ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 – 10 แก้ว หรือ ปริมาณ 1.5 – 2 ลิตร เพื่อช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกัน รักษาระดับอุณหภูมิ และขับของเสียออกจากร่างกาย
  • Physical Activity : เคลื่อนไหวร่างกายอย่างปลอดภัย เพิ่มกิจกรรมการออกแรงและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่าง ๆ
  • Sleep : นอนหลับอย่างมีคุณภาพ วันละ 7 – 8 ชั่วโมง เพื่อช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมสภาพร่างกาย รวมทั้งช่วยลดความเครียดที่เกิดขึ้นในระหว่างวัน
  • Healthy Weight : น้ำหนักของร่างกายที่เหมาะสมจะช่วยปรับสมดุลร่างกายให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
  • Stress Reduction : ความเครียดที่สะสม ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ตามมา ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ลดความเครียดด้วยการนั่งสมาธิ การไปท่องเที่ยวพักผ่อน ดูหนังฟังเพลง การเล่นกีฬา หรือ การไปสังสรรค์กับเพื่อน ฯลฯ
  • Clean Air : หลีกเลี่ยงหรือจำกัดเวลาในการสัมผัสกับสารเคมี มลพิษทางอากาศ หรือ ฝุ่นละลอง ในที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงาน
  • Health Checkup : ตรวจวัดค่าสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ค้นหาสาเหตุของปัญหาและประเมินภาวะสุขภาพ รวมทั้งวางแผนประกันสุขภาพให้เหมาะสม

ระบบแนะนำโภชนาการเฉพาะบุคคล (Personalized Nutrition)

 • Personalized Diet แนะนำสารอาหารและเมนูอาหารเฉพาะบุคคล กินตามโรค กินตามภาวะสุขภาพ กินตาม DNA ผ่านแอปพลิเคชัน KinYooDee หรือผ่าน <เว็บ Diet>
 • Food AI วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเมนูอาหารที่บริโภคและตัวชี้วัดสุขภาพ อาทิ ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ค่าบ่งชี้มะเร็ง ฯลฯ บันทึกข้อมูลผ่าน KinYooDee App หรือผ่าน <เว็บ FoodLog> โดยใช้ user และ pwd เดียวกับ KinYooDee App

 • Corporate Wellness Program:

ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการประเมินการตอบสนองของร่างกายต่อสารอาหารและยา รวมทั้งคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคแบบแม่นยำ โดยมีกระบวนการคัดกรอง วิเคราะห์ และประเมินภาวะสุขภาพให้มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้ทราบถึงภาวะสุขภาพของบุคลากรและนำไปใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งการดำเนินโครงการ ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชัน KinYooDee เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลากรในองค์กร โดยบันทึก ติดตาม ให้คำปรึกษาผ่านระบบ KYD Online Counseling และประเมินข้อมูลสุขภาพองค์รวมของแต่ละบุคคล อาทิเช่น การรับประทานอาหาร การนอนหลับพักผ่อน การออกกำลังกาย การทำกิจกรรมคลายความเครียด การตรวจวัดค่าสุขภาพ ฯลฯ รวมถึง การให้คะแนนสุขภาพผ่าน Healthpoint  และการแลกคะแนน (Redeem) เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่บุคคลากรที่มีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดีขึ้น

Output:
  • บุคคลากรมีแนวโน้มการปรับพฤติกรรมสุขภาพเข้าสู่ค่าเป้าหมาย (Target) ที่กำหนดให้ของแต่ละบุคคล ในอัตราเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ xx ในแต่ละรอบการประเมิน (30 วัน)
Outcome:
  • บุคลากรมีความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบแม่นยำ
  • บุคลากรดูแลสุขภาพแบบแม่นยำได้ด้วยตัวเอง
  • บุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
  • ลดค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพ ลดจำนวนวันลาป่วย
  • เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
  • เพิ่มความผูกพันธ์ในองค์กร
  • นำเอาความรู้ไปดูแลสุขภาพสมาชิกภายในครอบครัว
  • องค์กรหลีกเลี่ยงและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ