Health

Health & Wellness

ปรับพฤติกรรมสุขภาพ จากข้อมูลโภชนาการอาหาร การออกกำลังกาย และข้อมูลสุขภาพองค์รวม สำหรับประกันสุขภาพดีเฉพาะบุคคล ในราคาประหยัดและคุ้มค่า

Healthpoint – KinYooDee Whole Body Wellness

 • Nutrition : บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ เน้นความหลากหลายและความสมดุล โดยใช้เครื่องมือวัดคุณภาพ EatScore ของกินอยู่ดี แพลตฟอร์ม รวมทั้ง ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 – 10 แก้ว หรือ ปริมาณ 1.5 – 2 ลิตร
 • Water : ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 – 10 แก้ว หรือ ปริมาณ 1.5 – 2 ลิตร เพื่อช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกัน รักษาระดับอุณหภูมิ และขับของเสียออกจากร่างกาย
 • Physical Activity : เคลื่อนไหวร่างกายอย่างปลอดภัย เพิ่มกิจกรรมการออกแรงและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่าง ๆ
 • Sleep : นอนหลับอย่างมีคุณภาพ วันละ 7 – 8 ชั่วโมง เพื่อช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมสภาพร่างกาย รวมทั้งช่วยลดความเครียดที่เกิดขึ้นในระหว่างวัน
 • Healthy Weight : น้ำหนักของร่างกายที่เหมาะสมจะช่วยปรับสมดุลร่างกายให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • Stress Reduction : ความเครียดที่สะสม ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ตามมา ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ลดความเครียดด้วยการนั่งสมาธิ การไปท่องเที่ยวพักผ่อน ดูหนังฟังเพลง การเล่นกีฬา หรือ การไปสังสรรค์กับเพื่อน ฯลฯ
 • Clean Air : หลีกเลี่ยงหรือจำกัดเวลาในการสัมผัสกับสารเคมี มลพิษทางอากาศ หรือ ฝุ่นละลอง ในที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงาน
 • Health Checkup : ตรวจวัดค่าสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ค้นหาสาเหตุของปัญหาและประเมินภาวะสุขภาพ รวมทั้งวางแผนประกันสุขภาพให้เหมาะสม

แพลตฟอร์มทางด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และการแพทย์แม่นยำ

  • Personalized Diet แนะนำสารอาหารและเมนูอาหารเฉพาะบุคคล กินตามโรค กินตามภาวะสุขภาพ กินตาม DNA ผ่านแอปพลิเคชัน KinYooDee หรือผ่าน <เว็บ Diet>
  • Food AI วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเมนูอาหารที่บริโภคและตัวชี้วัดสุขภาพ อาทิ ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ค่าบ่งชี้มะเร็ง ฯลฯ บันทึกข้อมูลผ่าน KinYooDee App หรือผ่าน <เว็บ FoodLog> โดยใช้ user และ pwd เดียวกับ KinYooDee App