Health

Health & Wellness

ปรับพฤติกรรมสุขภาพ จากข้อมูลโภชนาการอาหาร ภาวะสุขภาพ ความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ และวางแผนประกันสุขภาพที่เหมาะกับตนเอง

แพลตฟอร์มทางด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และการแพทย์แม่นยำ

    • Personalized Diet แนะนำสารอาหารและเมนูอาหารเฉพาะบุคคล กินตามโรค กินตามภาวะสุขภาพ กินตาม DNA ผ่านแอปพลิเคชัน KinYooDee หรือผ่าน <เว็บ Diet>
    • Food AI วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเมนูอาหารที่บริโภคและตัวชี้วัดสุขภาพ อาทิ ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ค่าบ่งชี้มะเร็ง ฯลฯ บันทึกข้อมูลผ่าน KinYooDee App หรือผ่าน <เว็บ FoodLog> โดยใช้ user และ pwd เดียวกับ KinYooDee App