Blockchain

Blockchain and Smart Contract

แนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน เงินกระดาษ (Fiat money) สมุดบัญชี ระบบธนาคารกลาง สกุลเงินดิจิทัล บิตคอยท์ (Bitcoin) โปรโตคอล Proof-of-work การขุดเหมืองบิตคอยน์ DApps สัญญาอัจจฉริยะ แพลตฟอร์ม Hyperledger Fabric การพัฒนาสัญญาอัจฉริยะบนโครงข่ายบล็อกเชน

Genesis Class

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. เข้าใจหลักการทำงานของบล็อกเชนและสัญญาอัจฉริยะ
  2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบล็อกเชนสัญญาอัจฉริยะในอุตสาหกรรม

สถานที่จัดอบรม

  • KinYooDee Academy – Co-Working Space

จำนวนผู้เรียน

  • จำนวนผู้เรียนต่อรุ่น 30 คน เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 25 คน

เวลาในการอบรม

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00- 12.00 น. รวมระยะเวลาอบรม 45 ชั่วโมง
ลำดับ เนื้อหาและรายละเอียด ชั่วโมง
1 แนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน ความเป็นมาของบล็อกเชน อุปสรรคของการชำระเงินดิจิทัลในรูปแบบกระจายศูนย์ ประเภทบล็อกเชน ความต้องการและบททาทในภาคอุตสาหกรรม 3
2 ประวัติศาสตร์ของเงินตราหรือเงินกระดาษ (Fiat money) บทบาทและคุณลักษณะของเงิน สมุดบัญชี (Ledger) ระบบการชำระเงิน ระบบธนาคารกลาง คุณสมบัติของเงินในยุคเศรษกิจดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล บิตคอยท์สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงิน 6
3 โปรโตคอลฉันทามติ (Consensus protocols) ปัญหาสื่อสารทางการทหารของอณาจักร Byzantine โครงข่ายแบบกระจายศูนย์ (Distributed network) โปรโตคอล Proof-of-work การขุดเหมืองบิตคอยน์ ขั้นตอน Validation และ Verification โปรโตคอลฉันทามติอื่น ๆ ปัญหาการโจมตี 51% โครงข่ายบิตคอยน์ กระเป๋าเงินคริปโต 6
4 ประโยชน์และข้อจำกัดของสัญญาอัจฉริยะ แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (DApps) ตัวอย่างการประยุกต์ใช้สัญญาอัจจฉริยะในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ขั้นตอนการสร้างสัญญาอัจฉริยะ องค์กรแบบกระจายศูนย์ (DAO) ประเด็นทางกฎหมาย 3
5 บล็อกเชนที่ทำงานบนโครงข่ายแบบปิด (Private blockchain) แพลตฟอร์มบล็อกเชน Hyperledger Fabric การติดตั้งและทดสอบโครงข่ายบล็อกเชนอย่างง่าย 3
6 Hyperledger Fabric: ความเข้าใจสถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์มและวิธีการใช้งาน 6
7 Chaincode: การพัฒนาสัญญาอัจฉริยะบนโครงข่ายบล็อกเชน 6
8 In-class exercise I: การพัฒนาบล็อกเชนสัญญาอัจฉริยะในการจัดการซัพพลายเชน 6
9 In-class exercise II: การพัฒนาบล็อกเชนสัญญาอัจฉริยะในธุรกิจประกันชีวิต 6
รวม 45

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียม 8,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  • อยู่ระหว่างการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือสูงกว่า
  • เคยเรียน หรือมีความรู้พื้นฐานด้าน Computer programming
  • มีคอมพิวเตอร์ Notebook เพื่อใช้ในการอบรม

วิธีการสมัครผ่านช่องทาง

  1. สมัครออนไลน์ผ่าน Google form หรือ
  2. ติดต่อ กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม @kinyoodee.se