Blockchain

Point Exchange Platform

ใช้คะแนนเพื่อแลกรับสินค้าและบริการ ระหว่างร้านค้าและผู้ให้บริการต่าง ๆ
ภายในเครือข่าย ได้โดยง่ายและสะดวก

  • NINFISH Coin:  Utility Token (NFC)

เหรียญปลานิล ปลาแห่งพระราชา ปลาพระราชทานจากพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อปากท้องของคนไทย ปลาที่พ่อเลี้ยงให้ลูกทุกคนได้กิน แหล่งโปรตีนราคาถูกที่ทุกคนเข้าถึง ปลานิล สัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • Blockchain enabled smart supply chain

แพลตฟอร์มการทวนสอบสินค้าเกษตร-อาหารในห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ในการปรับเปลี่ยนระบบซื้อขายที่อยู่ในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บางส่วน ให้อยู่ในรูปแบบของสัญญาอัจฉริยะในบล็อกเชน ในการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยให้ความสำคัญถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นอันดับแรก จากรูปแบบการใช้งานเดิม ไปสู่การใช้ในงานบนแพลตฟอร์มใหม่ ที่จะต้องไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงโมเดลการสร้างแรงจูงใจในการใช้งานแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่พัฒนาขึ้นนี้ ในรูปแบบการแบ่งปันรายได้ในลักษณะโทเคนดิจิทัล ระหว่างผู้มีส่วนร่วมในซัพพลายเชน การควบคุมเพื่อทวนสอบความปลอดภัยสินค้าเกษตร-อาหาร จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การทวนสอบสินค้าเกษตร-อาหาร ที่เข้มงวดน้อย เข้มงวดปานกลาง และเข้มงวดมาก โดยการเลือกและปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละระดับความเข้มงวดที่ตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใข้ QR Code เพื่อทวนสอบแหล่งกำเนิดที่มาของสินค้า การประยุกต์ใช้สัญญาอัจฉริยะในบล็อคเชน ในการทำธุรกรรมซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ชาย โดยตรงผ่านตัวกลาง และโมเดลการแบ่งปันรายได้ที่มีความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน และไม่สามารถแก้ไขหรือบิดเบือนข้อมูลได้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) กับบล็อกเชน สำหรับระดับความเข้มงวดมาก ในการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อาทิ e-Seal /tamper tag ผนึกกับภาชนะบรรจุสินค้า หรือตู้คอนเทนเนอร์ (ตู้รถขนส่ง) ระหว่างขั้นตอนการขนส่งและส่งมอบสินค้าแบบ Peer-to-peer/ drop-shipping สำหรับกลุ่มสินค้าที่ต้องการความเข้มงวด และการควบคุมความปลอดภัยระดับสูง อาทิ ยา สินค้าควบคุม สินค้าอันตราย

ผลลัพธ์ของแพลตฟอร์มในรูปแบบมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถลดต้นทุนของการทำธุรกรรมทางธุรกิจ เพิ่มความมั่นใจสินค้าเกษตร-อาหาร ที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภค สร้างตลาดใหม่สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบมูลค่าทางสังคม ผู้บริโภคมีความมั่นใจคุณภาพสินค้า อาหารปลอดภัย ปราศจากสารพิษ สารเคมี การบริโภคอาหารปลอดภัยจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในระบบรักษาพยาบาล ระบบสวัสดิการภาครัฐ รวมทั้ง โมเดลการแบ่งปันรายได้ในแพลตฟอร์มบล็อกเชน จะช่วยกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม (Fair Trade) ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และนำไปสู่การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเกษตร อาหาร ที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ผลของการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มยังช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร อาหาร ด้วยวิธีธรรมชาติ วิถีพื้นบ้าน ปลอดสาร ปลอดภัย จะช่วยลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก/ผลิต ลดการปนเปื้อนในดิน น้ำ และอากาศ

  • แพลตฟอร์มบล็อกเชนแบบกลุ่มองค์กรสำหรับส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
    Consortium blockchain platform for social activity rewards