pharmacogenomics

Drug DNA

คำถามที่จะต้องคอยตอบอยู่เป็นประจำเมื่อไปพบแพทย์ หรือเภสัชกรที่ร้านขายยา … พันธุกรรมหรือยีน เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยบ่งชี้ถึงความเสี่ยงต่อการแพ้ยา นอกจากนี้ ภาวะสุขภาพ (โรค/ประจำตัว) ของแต่ละบุคคลอาจส่งผลต่อความเสี่ยงในการแพ้ยาที่เพิ่มมากขึ้น หรือเพิ่มระดับความรุนแรงของโรค และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ … แค่แพ้ยาก็ตายได้ หรือมีอาการแพ้ยาแบบรุนแรง มีอาการชัก ผิวหนังหลุดลอก ตับอักเสบ ไตวาย ตาบอด … การตรวจเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางพันธุกรรมกับการตอบสนองต่อยาและความโน้มเอียงต่อการเกิดโรค จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยป้องกันภาวะแพ้ยารุนแรง รวมทั้งช่วยในการเลือกใช้และปรับขนาดยาที่เหมาะสมในการรักษาโรค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย ประชาชน และประเทศ

ชุดเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากกระพุ้งแก้ม ตรวจความสัมพันธ์ระหว่างยีนกับยา จำนวน 128 ตัว ซึ่งเป็นยาที่อยู่ใน 13 คลาสที่สำคัญ ได้แก่

  • Cardiovascular and Cerebrovascular Diseases
  • Antidiabetic
  • Anti-Gout
  • Anti-Infective
  • Antipyretic-Analgesic and Anti-Inflammatory
  • Digestive System
  • Respiratory System
  • Psychiatric
  • Antiepileptic
  • Immunosuppressants
  • Antiparasitic
  • Analgesic
  • Narcotic

*การตรวจการแพ้ยาและการปรับขนาดยา เป็นแบบ Targeted sequencing ในยีนที่สนใจประมาณ 50 กว่ายีน Coverage มากกว่า 500X

การบริการตรวจดีเอ็นเอ

  • สั่งซื้อชุดตรวจได้ที่แอพฯ KinYooDee
  • ระยะเวลาการวิเคราะห์ผลและส่งกลับผลตรวจ : 21 วัน
  • ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านวีดีโอคอล : 30 นาที