Privacy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งอธิบายถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว โดยที่ท่านสามารถเลือกได้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของท่านเอง การที่ท่านเข้าใช้แอปพลิเคชัน KinYooDee ถือว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้เรา ดังนั้นเราจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เราจึงเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของเรากับท่านเท่านั้น โดยตลอดการเข้าใช้แอปพลิเคชันของ KinYooDee ท่านจะอยู่ในฐานะผู้ไม่เปิดเผยตัวตน (Anonymous User) และไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าท่านจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับเรา และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านเอง

คลังข้อมูลส่วนบุคคล

กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม จะไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมจะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในหน่วยงานเพื่อการดำเนินการ และการวิจัยและพัฒนา เท่านั้น ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและบริการของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในระบบ KinYooDee แต่ด้วยเหตุผลทางด้านการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างเข้มงวด KinYooDee จะไม่สามารถเรียกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและบริการของท่านขึ้นมาเองได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านเอง ทั้งนี้ ท่านจะต้องเก็บข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัวในบัญชีผู้ใช้เป็นความลับมิให้ข้อมูลดังกล่าวผ่านไปถึงบุคคลภายนอกใด ๆ ได้

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม ขอยืนยันให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลของเราเป็นอย่างดีที่สุด เราปกป้องและรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

  • กำหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  • คอยดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ
  • ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันทีเมื่อพ้นวาระความจำเป็นในการเก็บข้อมูลไว้แล้ว เพื่อความปลอดภัยไอออเดอร์โดยผ่านบริษัทตัวกลางการชำระเงิน (Payment gateway) ได้ใช้โปรโตคอลระบบ 128-bit SSL (Secure Sockets Layer) ในการเข้ารหัสข้อมูลทางการเงินที่ส่งบนอินเทอร์เน็ต อันถือว่าเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทนี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่น ๆ นอกเหนือจากภายในหน่วยงานของเรา และบุคคลที่ดำเนินการจัดส่งสินค้าและบริการที่ท่านชำระเงินจากไอออเดอร์ให้ท่าน อนึ่ง อาจมีบางกรณีที่ กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม อาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน โดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือมีการบังคับทางกฎหมาย ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทย

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้แอปพลิเคชัน KinYooDee ระบบจะเก็บบันทึกข้อมูลจากแอปพลิเคชันของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวมรวมไว้เพื่อใช้พัฒนาปรับปรุงระบบ KinYooDee ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย

  • หมายเลขประจำเครื่องของท่าน
  • ประเภทและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ
  • หน้าเพจข้อมูลสินค้าและบริการที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
  • ระยะเวลาเยี่ยมชม วันที่และเวลาที่ใช้บริการ รวมทั้งข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลสถิติอื่น ๆ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา