Counseling

Organization types

  • บริษัทเอกชน องค์กรภาครัฐ
  • องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร  มูลนิธิ วิสาหกิจเพื่อสังคม ชุมชนที่มีรายได้น้อย (Low-income community)

Benefits

  • รับบริการคำปรึกษาด้านสุขภาพและการมีสุขภาวะที่ดีสำหรับพนักงาน
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ สามารถใช้งานได้ภายใน 1 สัปดาห์
  • พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
  • ลดจำนวนวันลาป่วย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
  • มีรายงานการให้คำปรึกษา เพื่อใช้วางแผนจัดการด้านสุขภาพพนักงาน
  • องค์กรหลีกเลี่ยงและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
  • เป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน

How it works

  • มีผู้ให้คำปรึกษา (Counselor) ในแพลตฟอร์ม ตามสาขาที่กำหนด
  • องค์กรสามารถเลือกใช้บริการ Counselor เฉพาะบางสาขาได้
  • องค์กรสามารถกำหนดโควต้า หรือชั่วโมงการใช้บริการคำปรึกษาให้กับพนักงานแต่ละคนได้
  • พนักงานนัดหมาย Counselor ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน KinYooDee
  • ระบบจะจับคู่พนักงานกับ Counselor ให้โดยอัตโนมัติ และเมื่อใช้บริการแล้ว พนักงานสามารถเลือก Counselor คนเดิมที่เคยให้คำปรึกษา หรือให้ระบบจับคู่ให้ได้
  • พนักงานรับบริการคำปรึกษาผ่าน Video call ในแอพฯ KinYooDee หรือผ่านเว็บบราวเซอร์
  • ระบบจะสุ่ม (หรือตามที่ได้รับการร้องขอจากองค์กร) ตรวจสอบคุณภาพของ Counselor ในการให้บริการคำปรึกษา ซึ่งดำเนินการภายใต้นโนบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Plans

  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการขั้นต่ำ
  • องค์กรจ่ายค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงที่พนักงานใช้บริการ
  • องค์กรสามารถกำหนดค่าบริการสูงสุดต่อเดือน เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณ
  • มีชั่วโมงทดลองใช้บริการ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขกับองค์กร

Features

Mobile Applicationการใช้งานผ่านโมบายแอปพลิเคชัน พนักงานติดตั้งแอปพลิเคชัน KinYooDee (กินอยู่ดี) เพื่อขอรับบริการคำปรึกษาด้านสุขภาพผ่านแพลตฟอร์ม KinYooDee Counseling นอกจากนี้ พนักงานสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพองค์รวม ภายใต้โครงการ Corporate Wellness Program โดยบันทึกข้อมูลสุขภาพ การรับประทานอาหาร และการออกกำลัง ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สวมใส่เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพ อาทิเช่น การนอน การเดิน การปั่นจักรยาน การวิ่ง อัตราการเต้นหัวใจ และใช้สะสมคะแนนสุขภาพ (Healthpoints) เพื่อแลกของรางวัลจากองค์กร หรือ จาก กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม และพันธมิตร ได้
Manage Memberการจัดการพนักงาน การค้นหา เพิ่ม (Add) และแก้ไข (Edit) พนักงาน การให้โควต้า หรือเครดิต (Credits) ในการใช้บริการคำปรึกษาแก่พนักงาน การกำหนดเครดิตให้พนักงานขอใช้บริการเป็นรายครั้ง หรือองค์จัดสรรเครดิตให้พนักงานแต่ละคนตามช่วงเวลาจำนวนเท่ากัน หรือไม่เท่ากันได้ การเรียกดูข้อมูลการใช้เครดิตและจำนวนชั่วโมงการใช้บริการคำปรึกษาของพนักงาน
Dashboardการแสดงสรุปข้อมูลการใช้บริการ อาทิเช่น จำนวนพนักงานที่ใช้บริการ จำนวนชั่วโมง รายละเอียดการใช้บริการของพนักงานแต่ละคน จำแนกตามประเภทของที่ปรึกษา (Counselor)
Request Counselingการร้องขอการนัดหมาย พนักงานขอนัดหมาย (Request) โดยเลือกประเภทผู้ให้คำปรึกษา (Counselor) ระบุชื่อเรื่องและรายละเอียด รวมทั้งกำหนดวันเวลาที่จะขอรับคำปรึกษา แพลตฟอร์มจะจับคู่พนักงานกับ Counselor ให้โดยอัตโนมัติ และส่งการแจ้งเตือน (Notification) พร้อมกับลิงค์การนัดหมาย VDO Call เข้ามาในหน้า Meeting ในแอปพลิเคชัน และเมื่อใช้บริการกับ Counselor แล้ว พนักงานสามารถเลือก Counselor คนเดิมที่เคยให้คำปรึกษา หรือให้ระบบจับคู่อัตโนมัติให้ได้
Video/ Audio/ Text Consultationการสนทนาระหว่างพนักงานและผู้ให้คำปรึกษา การสนทนาออนไลน์ในรูปแบบ วีดีโอ เสียง และข้อความ (Chat) ผ่านเว็บบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพ์พิวเตอร์ ก่อนเริ่มการสนทนา แพลตฟอร์มจะร้องขอความยินยอมเพื่อบันทึกข้อมูลการสนทนา ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสและถูกจัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์ที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
Review Counselingการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ หลังจากจบการสนทนา แพลตฟอร์มจะแสดงหน้าต่างเว็บแอปพลิชันโดยอัตโนมัติให้พนักงานประเมินความพึงพอใจ ในรูปแบบหัวข้อ (Topic) และการให้คะแนน (Rating) อาทิเช่น ความสะดวกในการใช้งานแพลตฟอร์ม คุณภาพเสียงและวีดีโอ และความพึงพอใจต่อผู้ให้คำปรึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่พนักงานสามารถระบุเป็นข้อความ
Counseling Reportรายงานสรุปผลการให้บริการ สรุปข้อมูลการใช้บริการของพนักงาน อาทิเช่น จำนวนพนักงานที่ใช้บริการ จำนวนชั่วโมงการใช้บริการของพนักงานแต่ละคน จำแนกตามประเภทของ ที่ปรึกษา (Counselors) การกระจายตัวของข้อมูลการใช้บริการตามช่วงวันและเวลา สรุปค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ผลการประเมินความพึงพอใจ รายงานสรุปรายวัน รายเดือน ผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน
Cloud Storageการบันทึกข้อมูลการสนทนาบนคลาวด์ ข้อมูลการสนทนาจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์ที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย เป็นระยะเวลา 90 วัน หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขกับองค์กร
Paymentการชำระค่าบริการ การใช้บริการ KinYooDee Counseling จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการขั้นต่ำ องค์กรจ่ายค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงที่พนักงานใช้บริการ และสามารถกำหนดค่าบริการสุงสุดต่อเดือนเพื่อควบคุมการใช้งบประมาณ

เอกสารประชาสัมพันธ์ > Product Catalog