Counseling

Organization types

  • บริษัทเอกชน องค์กรภาครัฐ
  • องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร  มูลนิธิ วิสาหกิจเพื่อสังคม Low-income community

Benefits

  • ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับพนักงานในองค์กร
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง setup fees สามารถใช้งานได้ภายใน 1 สัปดาห์
  • รายงานการให้คำปรึกษา
  • สวัสดิการให้กับพนักงานในองค์กร

How it works

  • ผู้ให้คำปรึกษา (professional counselor) ในแพลตฟอร์ม 12 ประเภท อย่างไรก็ตาม องค์กร สามารถเลือก counselor เฉพาะบางประเภทได้
  • องค์กรกำหนดโควต้าการใช้งานพนักงานแต่ละคน
  • พนักงาน request counseling และนัดหมาย ผ่านแอพฯ KinYooDee
  • ระบบ smart matching กับ counselor (พนักงานสามารถเลือก counselor เดิมได้)
  • พนักงานรับคำปรึกษาด้านสุขภาพผ่าน VDO call ในแอพฯ KinYooDee หรือเว็บบราวเซอร์
  • มีระบบ audit ในการควบคุมคุณภาพการให้บริการ และดำเนินตามนโนบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • รายงานการใช้งานประจำเดือนสำหรับองค์กร

Plans

  • ไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
  • จ่ายค่าบริการเฉพาะที่ใช้งาน
  • กำหนดค่าบริการ max limit ต่อเดือน