Telehealth

ระบบให้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ทางไกล  – เพิ่มทางเลือกในการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว, ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อ่านรายละเอียด  https://www.kydse.com/telemedicine/