Telemedicine

ระบบให้บริการดูแลสุขภาพและการแพทย์ทางไกล

Benefits

  • เพิ่มทางเลือกในการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

How it works

  • ผู้ใช้บริการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน KinYooDee
  • ผู้ใช้บริการยินยอมเพื่อให้ศูนย์ฯ เข้าถึงข้อมูลสุขภาพด้วย OTP
  • รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ใช้บริการของศูนย์ฯ
  • ศูนย์ฯ นัดหมายผู้ใช้บริการ จัดการนัดหมาย ผ่านเว็บบราวเซอร์
  • ผู้ใช้บริการ (ที่เป็นสมาชิก) นัดหมายศูนย์ฯ ผ่านแอพฯ KinYooDee
  • แจ้งเตือนการนัดหมายผ่าน Mobile และ Email Notification
  • ผู้ใช้บริการเข้าใช้งาน Video call ผ่านการยืนยันตัวตนด้วย OTP
  • ศูนย์ฯ ให้คำปรึกษาผู้ใช้บริการผ่าน Video call
  • ระบบแสดงข้อมูลการให้บริการ ณ เวลาปัจจุบัน (Dashboard)
  • รองรับระบบจัดส่ง Home delivery ของ KinYooDee Logistics
  • ระบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ
  • รายงานสรุปผลการให้บริการ
  • ระบบบันทึกข้อมูลการสนทนาบน Cloud server

Plans

  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานขั้นต่ำ
  • ศูนย์ฯ จ่ายค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงการใช้งาน Video call
  • มีชั่วโมงทดลองใช้งาน ตามข้อตกลงและเงื่อนไข

   

Features

 • Mobile Applicationการใช้งานผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการติดตั้งแอปพลิเคชัน KinYooDee (กินอยู่ดี) เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพองค์รวม รวมทั้งใช้ในการบันทึกข้อมูลสุขภาพ (Health Checkup) การรับประทานอาหาร และการออกกำลัง รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สวมใส่เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพ อาทิเช่น การนอน การเดิน การออกกำลังกาย อัตราการเต้นหัวใจ และใช้สำหรับการนัดหมาย เพื่อขอรับบริการคำปรึกษาผ่านระบบบริการสุขภาพทางไกล (Telehealth) /ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
  Easy Registrationการลงทะเบียนเข้าใช้งาน ผู้ใช้บริการลงทะเบียนการใช้งาน เพียงแจ้งอีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน KinYooDee ให้กับศูนย์ฯ โดยยืนยันตัวตนผ่านรหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password: OTP) เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกการแชร์ข้อมูลส่วนต่าง ๆ อาทิเช่น ข้อมูลสุขภาพ (Health Record) และข้อมูลกิจกรรม (Activity Log) อาทิเช่น การนอน การเดิน การรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย
  Member Managementการจัดการผู้ใช้บริการ การค้นหา เพิ่ม (Add) และแก้ไข (Edit) ข้อมูลผู้ใช้บริการ การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ การจัดการโปรไฟล์ของผู้ใช้บริการ อาทิเช่น เพศ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก BMI และภาวะสุขภาพ (Health Conditions) เช่น อาการ โรคประจำตัว การกำหนดประเภทของผู้ใช้บริการ (User Type) การจัดการข้อมูลการติดต่อ พิกัดและที่อยู่ในการจัดส่ง (Deliver Address)
  Personal Health Recordบันทึกข้อมูลสุขภาพ การแสดงหมวดรายงานสุขภาพ (Health Cards) ซึ่งแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับการแชร์ข้อมูลของผู้ใช้บริการแต่ละคน อาทิเช่น ข้อมูลการแพ้ยา ข้อมูลความสัมพันธ์ของโรคกับบุคคลในครอบครัว (เช่น โรคทางพันธุกรรม) รายงานผลการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ (สารอาหาร การตอบสนองต่อยา การออกกำลังกาย โรคร้ายแรง) ข้อมูลการบันทึกสุขภาพ (Health Checkup) และกิจกรรม (Activity Log) เป็นต้น
  Counselor Managementการจัดการ Counselor การกำหนดสิทธิ์การใช้งานตามประเภทของการให้บริการ ได้แก่ Private ที่ดำเนินการโดยศูนย์ฯ และ Public ผ่านระบบ KinYooDee Counseling Platform การจัดการโปรไฟล์ของ Counselor การเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลการติดต่อ สังกัด ความเชี่ยวชาญ ภาษาที่ใช้ในการสนทนา การเลือกรูปแบบการทำงานเพื่อสังคม (Volunteer) การกำหนดอัตราการให้บริการพื้นฐาน (Base Rate) และค่าตอบแทนพิเศษ (Extra Rate)
  Timeslot Managementการจัดการตารางเวลานัดหมาย การเปิด/ปิดช่วงเวลา (Timeslot) และวัน (Date) ในการให้บริการ การเลือกช่วงเวลาในการเปิดให้บริการ โดยกำหนดเป็น Hourly Timeslot (ช่วงเวลาในแต่ละชั่วโมง) การจัดการ Timeslot ในรูปแบบ Private และ Public การกำหนด Timeslot แบบซ้ำ ๆ กันภายในช่วงสัปดาห์ (Apply for next 4-week) การยกเลิก Timeslot ที่ให้บริการออกทั้งหมด
  Appointment Managementการจัดการนัดหมาย ศูนย์ทำการนัดหมายวันและเวลาการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เช่น ในกรณีติดตามอาการ การสร้างหัวข้อและรายละเอียดการนัดหมาย การมอบหมายงานให้กับ Counselor การส่งการแจ้งเตือนและข้อมูลการนัดหมายไปในในแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกวันและเวลา และยืนยันการนัดหมาย (Confirm) การยกเลิกการนัดหมาย
  Request Counsellingการร้องขอการนัดหมาย ผู้ใช้บริการกดร้องขอการนัดหมาย (Request) โดยระบุชื่อเรื่องและรายละเอียด ศูนย์จะยืนยันโดยส่งวันและเวลานัดหมาย ระบบจะส่งการแจ้งเตือน (Notification) พร้อมกับส่งลิงค์การนัดหมายเข้ามาในหน้า Meeting ในแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการสามารถใช้ VDO Call ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคัดลอกลิงค์เพื่อนำไปเปิดการสนทนาในหน้าเว็บบราวเซอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
  Video/ Audio/ Textการสนทนาระหว่างศูนย์และผู้ใช้บริการ การสนทนาออนไลน์ในรูปแบบ วีดีโอ เสียง และข้อความ (Chat) ผ่านเว็บบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพ์พิวเตอร์ ก่อนเริ่มการสนทนา ระบบจะร้องขอความยินยอมเพื่อบันทึกข้อมูลการสนทนา ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสและถูกจัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์ที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
  Real-time Dashboardการแสดงข้อมูลการให้บริการ ณ เวลาปัจจุบัน ผู้บริหารศูนย์สามารถกำกับดูแลการให้บริการให้คำปรึกษาแบบเรียลไทม์ โดยจะแสดงสรุปข้อมูลที่สำคัญ อาทิเช่น จำนวนผู้ใช้บริการ ณ เวลาปัจจุบัน การจัดสรรทรัพยากรของศูนย์ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ
  eCommerceการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สามารถสร้างหมวดหมู่ (Category) เพื่อขายสินค้าและบริการ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการคำปรึกษา ผ่านแอปพลิเคชัน KinYooDee > Shop อาทิเช่น ยาและเวชภัณฑ์ และบริการด้านสุขภาพอื่น ๆ
  ePaymentการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการสามารถขำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านระบบ ePayment ภายในแอปพลิเคชัน อาทิเช่น การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้คะแนนสะสม อาทิเช่น Reward Points ของ KinYooDee และพันธมิตร ในการชำระค่าสินค้าและบริการได้
  Delivery Servicesการบริการจัดส่ง อาทิเช่น ยาและเวชภัณฑ์ จะดำเนินการจัดส่งโดย KinYooDee และโลจิสติกส์พาร์ทเนอร์ ทั้งในรูปแบบการขนส่งทั่วไป และการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบจะแจ้งข้อมูลการจัดส่ง สถานะการจัดส่ง ตั้งแต่การยืนยันการสั่งสินค้า จนถึงเมื่อผู้ใช้บริการได้รับสินค้า โดยใช้การอ้างอิงผ่าน Track ID และ Order Ref.
  Review Counselingการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ หลังจากจบการสนทนา ระบบจะแสดงหน้าต่างเว็บแอปพลิชันให้ผู้ใช้ประเมินความพึงพอใจโดยอัตโนมัติ ในรูปแบบหัวข้อ (Topic) และการให้คะแนน (Rating) อาทิเช่น ความสะดวกในการใช้งาน คุณภาพเสียงและวีดีโอ และความพึงพอใจต่อผู้ให้คำปรึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ผู้ใช้สามารถระบุเป็นข้อความ
  Counseling Reportรายงานสรุปผลการให้บริการ สรุปข้อมูลการให้บริการคำปรึกษา อาทิเช่น จำนวนผู้ใช้บริการ จำนวนชั่วโมงการให้บริการของ Counselor แต่ละคน การกระจายตัวของข้อมูลการให้บริการตามช่วงวันและเวลา ผลการประเมินความพึงพอใจ รายงานสรุปรายวัน รายเดือน ผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน
  Cloud Storageการบันทึกข้อมูลการสนทนาบนคลาวด์ ข้อมูลการสนทนาจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์ที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย ตามช่วงระยะเวลาที่ศูนย์กำหนด อาทิเช่น 90 วัน การจัดเก็บจะมีค่าใช้จ่ายแปรผันตามระยะเวลาที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ศูนย์สามารถดาวโหลดข้อมูลลงมาจัดเก็บในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้

เอกสารประชาสัมพันธ์ > Product Catalog