Colotect

ด้วยนวัตกรรมทางชีวะการแพทย์ล่าสุด สามารถตรวจคัดกรองการกลายพันธุ์เหนือระดับดีเอ็นเอของเซลล์ลำไส้ที่ผิดปกติที่มีโอกาสเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งในระยะเริ่มต้น “Early Cancer” ซึ่งแตกต่างจากวิธีการตรวจในปัจจุบัน โดยตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ ซึ่งเป็นระยะแพร่กระจายหรือระยะลุกลามของเซลล์มะเร็ง (ระยะ 3-4)

COLOTECT ชุดเก็บตัวอย่างอุจจาระด้วยตัวเองเพื่อส่งตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มต้น และมีความไวสูง (High sensitivity) โดยการตรวจหา DNA ที่มีความผิดปกติจากอุจจาระด้วยเทคนิค Multiplex methylation specific PCR ที่จำเพาะต่อความผิดปกติในกระบวนการ Methylation ของ CRC marker genes

☆ สะดวกเก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษ
☆ มีความไวสูงในการตรวจพบมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มต้นถึง 89%
☆ มีความแม่นยำสูง จำเพาะต่อมะเร็งลำไส้ถึง 93%
☆ ชุดเก็บตัวอย่างมีอุปกรณ์ครบถ้วน
☆ ตรวจวิเคราะห์ครอบคลุม 3 ยีนเป้าหมาย
☆ มีคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 13485

  • ได้รับรอง อย.และมาตรฐานสากล CE-IVD
  • รับรองผลตรวจจากห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ BKGI
  • รับผลตรวจภายใน 14 วัน

หากตรวจพบว่าท่านมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ เรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา “ฟรี” และสนับสนุนให้ท่านตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากทราบผล) โดยเราจะจ่ายคืนค่าบริการตามจริง ไม่เกิน 10,000 บาท

ชุดตรวจนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป
  • ผู้ที่มีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมเป็นระยะเวลานาน ชอบกินของทอด ของมัน เนื้อสัตว์ติดมัน ชอบกินเนื้อแดงปริมาณมาก ๆ กินผักผลไม้น้อยหรือไม่กินเลย ดื่มสุราเป็นประจำ
  • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้
  • ผู้มีภาวะอ้วนลงพุง โรคอ้วน และโรคเบาหวาน
  • ผู้ที่ต้องการตรวจติดตาม ติ่งเนื้องอกที่น่าสงสัยในลำไส้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์ @kinyoodee.se และ Facebook: kinyoodee.se

สั่งซื้อชุดตรวจผ่านแอพฯ KinYooDee หรือที่ร้าน KinYooDee Shop

กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม ” ดูแลสุขภาพแม่นยำ ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ”

เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ
Ben Li, Shanglong Liu, Yuan Gao, Longbo Zheng and Yun Lu (2023) “Combined detection of SDC2/ADHFE1/PPP2R5C methylation in stool DNA for colorectal cancer screening”, Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, https://doi.org/10.1007/s00443-023-04943-4

Song Liu, Yifan Wang, Yuying Wang, Chaofan Duan, Fan Liu, Heng Zhang, Xia Tian, Xiangwu Ding, Manling Zhang, Dan Cao, Yi Liu, Ruijingfang Jiang, Duan Zhuo, Jiaxi Peng, Shida Zhu, Lijian Zhao, Jian Wang, Li Wei and Zhaohong Shi (2024) “Population-based screening for colorectal cancer in Wuhan, China”, Frontiers in Oncology, DOI 10.3389/fonc.2024.1284975