KinYooDee_Shop

29 กุมภาพันธ์ 2024 ฤกษ์เปิดร้าน กินอยู่ดี Shop สาขาแรก นับหนึ่ง Zero-to-one ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนข้าวหลามฝั่งขาเข้า ชลบุรี จากพวกเรา #กินอยู่ดีแพลตฟอร์ม กลุ่มวิศกรซอฟต์แวร์ นักชีวสารสนเทศ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มารวมตัวกันเพื่อเติมสุขภาพดีให้กับคนไทย – เน้นสินค้าและบริการ 5 กลุ่มหลัก

#โพรไบโอติกส์
#ชุดตรวจคัดกรองโรค #ส่งเสริมสุขภาพ #ดีเอ็นเอ
#บริการสุขภาพ
#อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพ
#วางแผนสุขภาพ

***** ขอขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการวางสินค้าเพื่อจำหน่ายและบริการทางคลินิก

KinYooDee Well-Being Index

KinYooDee Well-Being Index

ดัชนีกินอยู่ดี – ข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด ในช่วงเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

  • 5  ตลอดเวลา (All of the time)
  • 4  ส่วนใหญ่ของเวลา (Most of the time)
  • 3  มากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลา (More than half the time)
  • 2  น้อกว่าครึ่งหนึ่งของเวลา (Less than half the time)
  • 1  บางครั้ง (Some of the time)
  • 0  ไม่เคย (At no time)
  1. บริโภคอาหารเพียงพอ และใส่ใจคุณค่าของสารอาหารที่ได้รับอย่างเหมาะสม ในแต่ละวัน
  2. แสวงหากิจกรรมทางกาย ในทุกครั้งถ้ามีโอกาส เช่น เดิน เคลื่อนไหวร่างกาย หรือออกกำลังกายมากกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน
  3. รู้สึกแอคทีฟ (Active) และมีพลังในการทำงาน หรือทำกิจกรรมในแต่ละวัน
  4. ได้พักผ่อนเพียงพอ และตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่น
  5. ทำกิจกรรมในแต่ละวัน ที่มีความน่าสนใจ ได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์
  6. มีภาวะจิตใจที่สงบ ใจเย็นและมีสติในการดำเนินกิจกรรมในทุก ๆ วัน
  7. มีสุขภาวะทางการเงินเพียงพอกับรายจ่ายตามสภาพความเป็นอยู่ของท่านเอง โดยปราศจากความกังวล หรือความเครียด
  8. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลภาวะในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  9. มีความสัมพันธ์ที่ดี เข้ากันได้ดีกับคนในครอบครัว เพื่อน และผู้ร่วมงาน
  10. สมดุล Work-life balance สุขภาพกายและใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว

*ดัดแปลงจาก ดัชนีความเป็นอยู่ดี WHO-5 Well-Being Index (1998)

Mae Hong Son x KinYooDee

9 ธันวาคม 2566 วิสาหกิจชุมชนแม่ฮ่องสอน โดย นางสาวชนเขต บุญญขันธ์ ผู้จัดการทั่วไป และ กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) โดย นายณกร อินทร์พยุง ประธานที่ปรึกษา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มคุณค่าและมูลค่าสินค้า สร้างโอกาสทางการตลาดและส่งออก

วิสาหกิจชุมชนแม่ฮ่องสอน x กินอยู่ดีแพลตฟอร์ม

Microbiome report

ตัวอย่างผลตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้มากกว่า 300 สายพันธุ์ ในแอปพลิเคชัน KinYooDee ดัชนีชี้วัดความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ (Dysbiosys index) จุลินทรีย์กลุ่มไหน ตัวไหนขาด-เกิน มาก-น้อย ความสำคัญของจุลินทรีย์ที่ส่งผลต่อสุขภาพ (Gut health) การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ชุดตรวจ CE/IVD certified

Playground day

KinYooDee Playground Day แพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร Product highlight showcases, case study seminar and hands-on workshop, June 26, 2023 @EastPark BUU

Sustainable energy

Industry and lab visit: เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแบบสูบกลับ Water battery storage พลังงานลม (Wind farm) ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา กฟผ. ต้นแบบระบบจัดเก็บพลังงานไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืน สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรและภาคการขนส่ง

Virtual PGxCard

บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงข้อมูลการแพ้ยาและการปรับขนาดยาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการคัดกรอง การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการรักษาผู้ป่วย References: Pharmaco-genotyping and dosing follows CPIC/DPWG guidelines > Aldy: star-allele, e.g. CYP2D6 > HLA: HiSAT genotype/MaxSAT2

Drinkable dishwasher

Factory and Lab Visit เข้ายี่ยมชมโรงงานผลิตอาหาร ริมดอยการเกษตร ผลิตน้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำจิ้มสุกี้ เครื่องปรุงรส OME ให้กับแบรนด์ชั้นนำมากมาย … บริษัทฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์ เศษวัตถุดิบสับปะรด เพื่อนำมาใช้ในโครงการวิจัย น้ำยาล้างจาน “ดื่มได้” โดยนำเศษสับปะรดมาหมักเพื่อให้เป็นอาหารแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ (ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ) กินเป็นอาหารและผลิตสาร Biosurfactant เพื่อใช้ ในกระบวนการผลิต “น้ำยาล้างจานดื่มได้” จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Bio-molecular ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.บูรพา เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าสินค้า ให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

Decoding the gut universe

Joined academic conference “Decoding the gut universe, unveiling secret of health we never know” เทคโนโลยีการตรวจความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้และความหลากหลายของจุลินทรีย์ Organized by Hausen Bernstein, June 8, 2023 @ Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok

KinYooDee playground

Kin-Yoo-Dee Platform Playground Day สัมผัสแพลตฟอร์มทางด้านสุขภาพแะการแพทย์แบบครบวงจร @ East Science Park, June 26, 2023