Decoding the gut universe

Joined academic conference “Decoding the gut universe, unveiling secret of health we never know” เทคโนโลยีการตรวจความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้และความหลากหลายของจุลินทรีย์ Organized by Hausen Bernstein, June 8, 2023 @ Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok

KinYooDee playground

Kin-Yoo-Dee Platform Playground Day สัมผัสแพลตฟอร์มทางด้านสุขภาพแะการแพทย์แบบครบวงจร @ East Science Park, June 26, 2023

 

Bioinformatics workshop

Joined workshop and seminar on Bioinformatics and Genomic Medicine: The trends of the population genomics project and how can it be extended in the industry? ” ทิศทางการพัฒนาโครงการพันธุศาสตร์ประชากร และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ ” Honorable speaker: Tim Hubbard, Professor of Bioinformatics, King’s College London, 31 May – 1 June 2023 @คณะเภสัชฯ มหาวิทยาลัยบูรพา

KYDSExCMG

กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) โดย นายณกร อินทร์พยุง ประธานที่ปรึกษา และ ศาสตราจารย์วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนา แพลตฟอร์มให้บริการด้านสุขภาพแบบแม่นยำ (Precision Healthcare) ทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ ดังนี้

กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม

    • พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบแม่นยำ ครอบคลุมด้านโภชนาการอาหาร ยารักษาโรค การดูแลสุขภาพองค์รวม การปรับพฤติกรรมสุขภาพ และการวางแผนดูแลสุขภาพ (Care plan)
    • วางแผนและดำเนินการเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการขยายโอกาสเชิงพาณิชย์
    • ดำเนินกิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบแม่นยำและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับประชากรไทย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มบุคคลด้อยโอกาส

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์

    • สนับสนุนงานวิจัยและการดำเนินการถอดรหัสพันธุกรรม วิเคราะห์ แปลผล และบริการให้คำปรึกษา ครอบคลุม โภชนพันธุศาสตร์ ยีนกับการออกกำลังกาย เภสัชพันธุศาสตร์ การตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้ การตรวจคัดกรองโรคเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในระดับดีเอ็นเอและเหนือระดับดีเอ็นเอ รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน
    • ร่วมวางแผนและสนับสนุนแพลตฟอร์มให้บริการด้านสุขภาพแบบแม่นยำ

Wellness program

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และกินอยู่ดี แพลตฟอร์ม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลลากร ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบรี โดยมีการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากกระพุ้งแก้มเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ รวมทั้งมีการบรรรยายในหัวข้อ: การถอดรหัสพันธุกรรม (DNA) เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพแบบแม่นยำ โภชนาการอาหารกับการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันกินอยู่ดี (KinYooDee) ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ และกลยุทธ์การปรับพฤติกรรมสุขภาพและการสร้างนิสัยใหม่

นอกจากมีการบรรยาย และถาม-ตอบ ในโครงการยังมีกิจกรรมให้บุคคลากรได้รับคำปรึกษาด้านสุขภาพ KinYooDee Counseling ผ่านวีดีโอคอล รวมทั้งยังมีกิจกรรมสะสมคะแนนสุขภาพ (Health Score) เพื่อแลกเป็นของรางวัล ผ่านแอปพลิเคชัน KinYooDee

MOU Healthcare – Chiang Rai

ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลอำเภอจำนวน 18 แห่งในพื้นที่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิดัล ระบบแพทย์ทางไกล NCDs@Home ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยทางการแพทย์ (Medical AI) โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเป็นระบบ Health literacy training and counseling > Activity monitoring & logging > Health scoring > Health point rewarding รวมทั้งการใช้คะแนนสุขภาพเพื่อช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่

#เซนโกรท #แวมสแตค #กินอยู่ดีแพลตฟอร์ม

Bangsaen Health 2023

ร่วมออกบูธงานคนบางแสนรักษ์สุขภาพ Bangsaen Health Festival, 27-28 Jan 2023 @เทศบาลเมืองแสนสุข

DNA TEST KIT – ESSENTIAL

DNA TEST KIT – ESSENTIAL เพื่อส่งเสริมสุขภาพและตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากปัจจัยทางพันธุกรรม Food x Fitness x Microbiome x Drug x Health x Cancer – KinYooDee Precision Healthcare

#ตรวจยีน #ตรวจ DNA

Social Enterprise

วันที่ 30 กันยายน 2565 กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม ได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประเภท วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ทะเบียนเลขที่ 215

MOU

2 พฤษภาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยนายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และกลุ่มบริษัท กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม

การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาศูนย์เรียนรู้และระบบแพลตฟอร์มด้านสุขภาพ สำหรับการดูแลสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในด้านการดูแลสุขภาพ ทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และด้านอื่น ๆ ที่จะนำมาขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ ต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนิวส์