Sustainable energy

Industry and lab visit: เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแบบสูบกลับ Water battery storage พลังงานลม (Wind farm) ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา กฟผ. ต้นแบบระบบจัดเก็บพลังงานไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืน สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรและภาคการขนส่ง