Drinkable dishwasher

Factory and Lab Visit เข้ายี่ยมชมโรงงานผลิตอาหาร ริมดอยการเกษตร ผลิตน้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำจิ้มสุกี้ เครื่องปรุงรส OME ให้กับแบรนด์ชั้นนำมากมาย … บริษัทฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์ เศษวัตถุดิบสับปะรด เพื่อนำมาใช้ในโครงการวิจัย น้ำยาล้างจาน “ดื่มได้” โดยนำเศษสับปะรดมาหมักเพื่อให้เป็นอาหารแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ (ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ) กินเป็นอาหารและผลิตสาร Biosurfactant เพื่อใช้ ในกระบวนการผลิต “น้ำยาล้างจานดื่มได้” จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Bio-molecular ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.บูรพา เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าสินค้า ให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง