Autonomous Driving

ศูนย์เชี่ยวชาญยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ aDrive –  Autonomous Solution คณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา ร่วมกับ กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม รับสมัครนิสิตสหกิจศึกษาและ Co-senior projects

#aDrive #FutureMobility