BlueMango

เราได้ออกแบบและวางแผนงานก่อสร้างโครงการสำนักงานใหม่ ภายใต้ชื่อ BlueMango – Inspiring Space ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นพื้นที่สำนักงานสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และบุคคลากรด้านอื่น ๆ ด้านโปรแกรมร้านอาหารอัจฉริยะ (Smart Restaurant Supply Chain) สถานที่แห่งนี้จะถูกใช้เพื่อการจัดอีเวนต์สำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น Food Event, TechTalk, Creative and Innovation Workshop