Traffic Alert

Mobility – Traffic Alert แนวคิดง่าย ๆ เหมือนตั้งนาฬิกาปลุก เลือกเส้นทาง ตั้งเวลา เตือนก่อนติด เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทาง Download our App (ios) https://www.kydse.com/kinyoodee/

เหมาะกับการใช้งาน :

    • เส้นทางประจำ จากบ้านไปที่ทำงาน
    • เส้นทางที่คาดเดาสภาพจราจรยาก
    • มีความเสี่ยงจราจรติดขัด
    • เมื่อจราจรติดขัด มีทางเลือกไปใช้เส้นทางอื่นได้
    • ช่วงของเส้นทางควรมีระยะทาง 3- 5 กม.

KinYooDee Traffic AI Data Fusion