Corporate Wellness Program

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการประเมินการตอบสนองของร่างกายต่อสารอาหารและยา รวมทั้งคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคแบบแม่นยำ (DNA analysis) โดยมีกระบวนการคัดกรอง วิเคราะห์ และประเมินภาวะสุขภาพให้มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้ทราบถึงภาวะสุขภาพของบุคลากรและนำไปใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งการดำเนินโครงการ ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ #KinyoodeePlatform และแอปพลิเคชัน #Kinyoodee เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลากรในองค์กร โดยบันทึก ติดตาม ให้คำปรึกษาผ่านระบบ Online health and wellness counseling และประเมินข้อมูลสุขภาพองค์รวมของแต่ละบุคคล อาทิเช่น การรับประทานอาหาร การนอนหลับพักผ่อน การออกกำลังกาย การทำกิจกรรมคลายความเครียด การตรวจวัดค่าสุขภาพ ฯลฯ รวมถึง การให้รางวัลผ่าน #Healthpoint /Redeem เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่บุคคลากรที่มีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดีขึ้น

Output:

บุคคลากรมีแนวโน้มการปรับพฤติกรรมสุขภาพเข้าสู่ค่าเป้าหมาย (Target) ที่กำหนดให้ของแต่ละบุคคล ในอัตราเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ในแต่ละรอบการประเมิน (30 วัน)

Outcome:

  • บุคลากรมีความเข้าใจและรอบรู้ด้านสุขภาพแบบแม่นยำ
  • บุคลากรสามารถดูแลสุขภาพแบบแม่นยำได้ด้วยตัวเอง
  • บุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ลดค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพ ลดจำนวนวันลาป่วย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน รวมทั้งเพิ่มความผูกพันธ์ในองค์กร
  • บุคลากรสามารถนำเอาความรู้และแนวทางปฏิบัติไปขยายผลในการดูแลสุขภาพของสมาชิกภายในครอบครัว
  • องค์กรสามารถหลีกเลี่ยงและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของบุคคลากรในองค์กร

DNA Test:

  • การตอบสนองของร่างกายต่อสารอาหาร Nutrition (19 รายการ)
  • ความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อการเกิดเนื้องอกชนิดร้ายแรง Cancer risk (11 รายการ)
  • ความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อการเกิดโรคเรื้อรัง Chronic disease (8 รายการ)
  • ยีนกับการตอบสนองต่อยา Drug response (29 รายการ)
  • สุขภาพผิวและความงาม Skin health and beauty (10 รายการ)