FoodAI

ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับหาความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารและข้อมูลสุขภาพ ช่วยในการระบุว่าสารอาหารใดที่มีส่งผลต่อสุขภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลี่ยงหลีกหรือระวังการบริโภคที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และช่วยให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการในการเลือกรับประทานอาหาร ระบบใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN) ในการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ โดยมีข้อมูลสุขภาพ สารอาหารที่ได้รับ และภาวะสุขภาพต่าง ๆ เป็นข้อมูลขาเข้า และมีค่าการวัดสุขภาพเป็นข้อมูลขาออก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1) Generic Model เป็นโมเดลที่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบมาประมวลผล เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้ค่าการวัดสุขภาพเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ทั้งส่วนของข้อมูลทั่วไป ข้อมูลภาวะสุขภาพ และข้อมูลปริมาณสารอาหารที่ได้จากการบริโภคในแต่ละวัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เป็นข้อมูลขาเข้า และใช้ค่าการวัดทางสุขภาพเป็นข้อมูลขาออกหรือเป้าหมาย (Target) ในการประมวลผลของแบบจำลอง ANN

2) Personalized Model เป็นโมเดลที่ใช้ข้อมูลแต่ละบุคคลมาประมวลผล เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารและค่าการวัดสุขภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นโมเดลที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาว่า การใช้งานของโมเดลกลางนั้น เป็นข้อมูลของบุคคลหลายคน ทำให้ไม่สามารถที่จะหาค่าความสัมพันธ์ที่เป็นเฉพาะของบุคคลได้ เนื่องจากการประมวลผลจะถูกทำให้เป็นค่ากลางโดยข้อมูลของบุคคลอื่น ๆ ซึ่งโมเดลเฉพาะบุคคลจะมีความแตกต่างของจากโมเดลกลางในส่วนของข้อมูลขาเข้า หรือจำนวนตัวแปรของข้อมูลเข้าขาก็จะแตกต่างกัน ซึ่งในโมเดลเฉพาะบุคคลนั้น ข้อมูลขาเข้าจะมีเพียงข้อมูลสารอาหารที่บริโภค เนื่องจากโมเดลเฉพาะบุคคลจะใช้ชุดข้อมูลของบุคคลเดียว ทำให้ไม่มีความแตกต่างกันในส่วนของข้อมูลสุขภาพและภาวะสุขภาพ จึงตัดข้อมูลในส่วนนี้ออก ซึ่งจะทำให้ส่วนของการประมวลใช้เวลาในการประมวลผลสั้นลง ผู้ใช้งานสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีการบันทึกข้อมูลการบริโภคและค่าการวัดสุขภาพอย่างน้อยจำนวน 30 วัน

Calorie

แอพนับแคลอรี่ (Calories) บันทึกข้อมูลการบริโภคและปริมาณสารอาหารที่ได้รับในแต่ละวัน บันทึกปริมาณแคลอรี่ โปรแกรมคำนวณแคลอรี่ เพื่อให้ผู้ใช้งานควบคุมการบริโภค รวมทั้งแนะนำโภชนการเฉพาะบุคคล โดยจะแบ่งการใช้งานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

  • สรุปปริมาณสารอาหารที่ได้รับในแต่ละวัน
  • รายการอาหารที่รับประทานและการเพิ่มอาหารแต่ละมื้อ
  • แนวโน้มการได้รับสารอาหาร 7 วันหลังสุด
  • ประวัติการได้รับสารอาหาร รายสัปดาห์ และรายเดือน

นอกจากนี้ ระบบยังมีส่วนของการบันทึกค่าการวัดสุขภาพ อาทิเช่น น้ำหนัก อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อช่วยศูนย์ดูแลสุขภาพ ศูนย์ฟิตเนสและความงาม โรงพยาบาล คลินิก บันทึกข้อมูลการบริโภคอาหารสำหรับผู้รับการดูแล (ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป โดยตั้งค่าการแชร์ข้อมูลระหว่างบุคคลและศูนย์ดูแลสุขภาพต่าง ๆ) เพื่อให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพวินิจฉัยและให้คำแนะนำ

weSAFE@Home

ที่สุดของความภาคภูมิใจของเรา ….. กว่า 60 โรงพยายาล ใน 11 จังหวัดทั่วประเทศที่ใช้งานระบบ weSAFE@Home ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่บ้าน”กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม” https://www.kin-yoo-dee.com/wesafe-home

Ecosystem

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เข้าเยี่ยมชม กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม Kin-Yoo-Dee Ecosystem Platform _ Oct 6, 2021

Food Supply

ขอขอบคุณโรงพยาบาลพนัสนิคม ชลบุรี ที่มอบความไว้ใจให้ ไอออเดอร์เฟชร จัดส่งวัตถุดิบอาหารสำหรับผู้ป่วย แพลตฟอร์มศูนย์กระจายสินค้าชุมชนของเรา iOrderDC จะเชื่อมโยงวัตถุดิบเกษตร-อาหาร จากฟาร์มสู่เมือง ช่วยเหลือเกษตรกรผ่านเครือข่าย farmFresh by iOrderFresh – Trusted Supply Network ในการสร้างความต้องการของสินค้าเกษตร-อาหารให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

e-Commerce API

เปิดให้บริการเชื่อมต่อ api ระหว่างระบบอีคอมเมิร์ซ (หรือระบบการขายสินค้าอื่น ๆ) ของหน่วยงานภายนอก* และระบบบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าของ iOrderFresh เพื่อส่งต่อสินค้าเกษตร-อาหาร จากฟาร์มสู่เมือง
  • ระบบการขาย ผ่านอีคอมเมิร์ซ iOrder – Mobile Order and Pay
  • ระบบการขาย ผ่านตู้ล็อกเกอร์ควบคุมอุณหภูมิ FreshBOX
  • ระบบการขาย รวมกลุ่มกันซื้อ Groupbuy
  • ระบบการขาย เติมเต็มวัตถุดิบ iOrder – Stock Replenishment
  • ระบบจัดการซัพพลายเออร์ FarmFresh
  • ระบบซื้อของ-จ่ายตลาด iOrderBUY
  • ระบบจัดการศูนย์กระจายสินค้าและบริหารการจัดส่ง iOrderFresh
  • ระบบสำหรับพนักงานขนส่ง iOrderGO
*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม สหกรณ์การเกษตร หรือมูลนิธิฯ

Wallet

ขุดบ่อเตรียมเลี้ยงปลานิล – My Wallet สำหรับ NINFISH COIN เหรียญปลานิล ปลาแห่งพระราชา ปลาพระราชทานจากพ่อ (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เพื่อปากท้องของคนไทย ปลาที่พ่อเลี้ยงให้ลูกทุกคนได้กิน แหล่งโปรตีนราคาถูกที่ทุกคนเข้าถึง ปลานิล สัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง #เหรียญปลานิล #กองทุนปลานิล

DNA-Based Diets

เปิดให้บริการ DNA-Based Diets รูปไอคอนดีเอ็นเอยิ้มตัวน้อย ที่แปะอยู่หลังชื่อสารอาหารและเมนูอาหาร ช่วยบ่งชี้ภาวะทางโภชนาการที่เหมาะกับแต่ละบุคคล – โดยธรรมชาติแล้ว ดีเอ็นเอหรือสารพันธุกรรม ของแต่บุคคล ถูกกำหนดโดย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และรูปแบบการใช้ชีวิต (ไลฟ์สไตล์) ความก้าวหน้าทางด้านชีวสารสนเทศ อาศัยการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ ง่าย ๆ โดยการ Swap เซลล์เนื้อเยื่อจากกระพุ้งแก้ม และใช้ข้อมูลผลตรวจดีเอ็นเอ ที่มีลำดับเบสบนสาย DNA เปลี่ยนแปลงไปจาก DNA สายอ้างอิง ในการบ่งชี้ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง รวมทั้งบ่งชี้ภาวะทางโภชนาการ เช่น ความไวต่อสารอาหาร การขาดสารอาหาร และสารอาหารที่ส่งเสริมต่อการมีสุขภาพดี ของแต่ละบุคคล – ผู้สนใจสามารถส่งรายงานผลการตรวจดีเอ็นเอของแต่ละบุคคล ในรูปแบบ Variant Call Format (VCF) หรืออนุญาตการเชื่อมต่อ API จากผู้ให้บริการตรวจดีเอ็นเอ กับแอปพลิเคชัน KinYooDee เพื่อแนะนำสารอาหารและเมนูอาหารที่เหมาะสมกับดีเอ็นเอเฉพาะบุคคลได้

Menu Mapping

Map menu เป็นฟังก์ชันพิเศษที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถประมาณวัตถุดิบ (Ingredients) ที่ใช้ไปในแต่ละวันจากยอดขายอาหาร โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลวัตถุดิบของแต่ละเมนูอาหาร ระบบไอออเดอร์จะเชื่อมโยงเมนูอาหารที่ไม่มีข้อมูลรายการวัตถุดิบกับ Global menu ที่มีรายการวัตถุดิบอยู่ในระบบฐานข้อมูล ดังนั้น เมื่อทราบปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ไปในแต่ละวัน ร้านอาหารสามารถคาดการณ์ปริมาณสั่งซื้อวัตถุดิบและควบคุมวัตถุดิบคงคลังได้อย่างเหมาะสม และร้านอาหารสามารถอัพเดทข้อมูลปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละเมนูใน Local menu ของร้านได้ตลอดเวลาในภายหลัง เพื่อให้การประมาณค่าปริมาณการใช้วัตถุดิบมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

BlueMango

เราได้ออกแบบและวางแผนงานก่อสร้างโครงการสำนักงานใหม่ ภายใต้ชื่อ BlueMango – Inspiring Space ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นพื้นที่สำนักงานสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และบุคคลากรด้านอื่น ๆ ด้านโปรแกรมร้านอาหารอัจฉริยะ (Smart Restaurant Supply Chain) สถานที่แห่งนี้จะถูกใช้เพื่อการจัดอีเวนต์สำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น Food Event, TechTalk, Creative and Innovation Workshop